Erbjudande om att köpa aktier i HelioZenit Ab samt information till aktieägarna i Energy Potential AB (publ. org.nr. 556614-9000).

För 10 år sedan investerade Energy Potential i det åländska bolaget HelioZenit Ab (Fo nr 2210244-6). Företaget har tagit fram några olika storlekar och modeller av solcellspaneler (eller solvärme), som positionerar sig mot solen med hjälp av en liten motor varvid dess läge alltid är optimerat i relation till solens lägen – HelioMotion, och därmed energiproduktionen. Solcellerna är monterade på ett stativ och är avsedda att enkelt monteras på marken, och kan vara inkopplade mot elnätet (on-grid) såväl som batteribaserade (off-grid).

Bolaget har haft kommersiell produktion sedan tidigt 2010-tal, om än i mindre skala. En målsättning har varit, och är, att en större del av produktionen ska gå på export. Försäljning har bl.a. skett till Sverige och Norge, men även ut i Europa. För närvarande sker en viss försäljning till bl.a. Storbritannien. Mer information samt kontaktytor till företaget finns på deras hemsida: https://heliomotion.com, men se även för lite ytterligare information: https://www.dropbox.com/s/xmfbm8f0r0boa9s/General%20meeting%20december%202018.pdf?dl=1

Under den årliga bolagsstämman som höll i slutet av februari 2019 togs ett beslut om att undersöka möjligheterna samt förutsättningarna en frivillig likvidation av Energy Potential – se även vidare nedan. Då bolagets kassa är i det närmaste tom och det ännu finns en del kostnader för bolaget, inte minst för revision och kommande bolagsstämma i februari 2020, erbjuder vi därmed intresserade aktieägare i Energy Potential att köpa några eller flera aktier i HelioZenit.

Enligt ledningen i HelioZenit genomfördes en nyemission under 2017 och då till priset 300€ / aktie. Under senare år har även en viss handel med aktier gjorts, speciellt lokalt på Åland, och då, enligt uppgift, till priser mellan 150€ och 200€ / aktie. Enligt ledningen planeras även en nyemission under 2020, och då till ett pris mellan 150€ och 200€ / aktie. En målsättning med kapitaltillskottet är att kunna öka produktionen samt att göra sig mer synlig på marknaden. (Ytterligare information, säljstatistik samt årsberättelse från 2018 kan rekvireras från undertecknad.)

I enlighet med styrelsebeslut, september 2019, erbjuds nu aktieägarna i Energy Potential att köpa aktier i HelioZenit till ett pris om 1300kr / aktie (ca 120 €). HelioZenit har totalt ca 2060 utställda aktier. En bindande intresseanmälan bifogas detta utskick med information om tillvägagångssätt, kontouppgifter etc. Denna intresseanmälan ska vara undertecknad tillhanda senast 22 november 2019, samt med betalning till Energy Potentials konto (SHB) senast 12 december 2019. Om de innevarande aktierna (200 st.) blir övertecknade kommer turordningsprincipen att gälla – efter inkomna intresseanmälningar. Eventuellt överblivna aktier kommer att säljas på lokala åländska marknadsplatser. Strax efter den 12 december kommer avräkningsnotor samt kvitton att skickas ut till respektive köpare samt till HelioZenit.

Intresseanmälan Energy Potential AB

Energy Potential AB (publ.) Säte: Uppsala, Sweden Innehar F-skattebevis

Postadress Tfn: 070-425 09 88 Organisationsnr.
Box 354 556614-9000
751 06 Uppsala
jan.sundberg@angstrom.uu.se

Frivillig likvidation av Energy Potential

På grund av dålig likviditet och inte försumbara kostnader att driva Energy Potential togs ett beslut under den senaste bolagsstämman att undersöka förutsättningarna att likvidera bolaget samt att fördela tillgångarna, främst aktier i andra bolag, till aktieägarna och i relation till respektive aktieägares andel i Energy Potential. Vi har nu sett att detta är genomförbart med innehaven i Seabased AB, Vertical Wind AB samt Current Power AB genom att en positiv avrundning ”uppåt” sker till de aktieägare vars andelar inte blir jämna tal. Detta bekostas av några av huvudägarna. Antalet aktier i HelioZenit är dock för litet för att en jämn fördelning ska kunna göras, vilket även är en av anledningarna att styrelsen tagit beslut om att försälja dessa aktier. Försäljningen av aktierna i HelioZenit möjliggör, bortsett från att kunna genom- och slutföra en frivillig likvidation, även att ett lån till Uppsala Universitets Holding AB kan återbetalas.

Utförlig information om förslag av likvidation av Energy Potential kommer i samband med kallelse till bolagsstämman i slutet av januari, 2020. Håll därför utkik efter kallelse och mer information på hemsidan (energypotential.eu), PoiT samt i SvD i månadsskiftet januari-februari! För att en likvidation ska kunna påbörjas krävs ett beslut av bolagsstämman, enkel majoritet, och den kommer då att vara slutligt avklarad tidigast i slutet av 2020.

Uppsala 2019-10-17

Jan Sundberg, VD

Jan.sundberg@angstrom.uu.se

0704-250988

Energy Potential AB (publ.) Säte: Uppsala, Sweden Innehar F-skattebevis

Postadress Tfn: 070-425 09 88 Organisationsnr.
Box 354 556614-9000
751 06 Uppsala
jan.sundberg@angstrom.uu.se